Finanční abeceda

A

AKCIE

Je cenný papír, se kterým jsou spojena práva akcionáře, podílet se na zisku, na řízení společnosti a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.

AKCIOVÉ RIZIKO

Riziko změny, ne jen poklesu cen akcií.

AKONTACE

Akontace je částečná úhrada předem, nejpozději však v okamžiku dodání zboží. Zpravidla to bývá první zvýšená splátka kupní ceny.

ALOKAČNÍ POMĚR

Poměr, ve kterém se pojistné vkládá do určitých podílových fondů.

AMERICKÁ HYPOTÉKA

Neúčelový úvěr, který je zajištěn nemovitostí. Tuto hypotéku můžete použít i k jinému účelu, než je pořízení bydlení, tedy například na koupi nového vozidla, vybavení do domácnosti, atd. Úrokové sazby u amerických hypoték jsou ale vyšší než sazby u standardních hypotečních úvěrů.

AMORTIZACE

Umořování dluhu periodickými splátkami, neboli pokles hodnoty (ceny) v čase.

ANUITNÍ SPLÁTKA

Jedná se o pravidelnou splátku úvěru, která zahrnuje splátku jistiny a splátku úroků. Nejprve převládá platba úroků a jistina se splácí menší částkou. Postupem času poměr jistiny roste a snižuje se podíl úroků.

APRECIACE

Samovolné zhodnocení domácí měny vůči ostatním měnám.

ATM

Automated Teller Machine - zkratka pro bankomat.

AUTORIZACE

Proces ověřování transakce platební kartou všemi zúčastněnými stranami (obchodníkem i autorizačním centrem). U bankomatů se ověřuje i PIN.

 

B

BANKOMAT

Bankomat je samoobslužné zařízení, které vydává držitelům platebních karet peněžní hotovost z jejich běžných nebo úvěrových účtů. Případě poskytuje další služby.

BANKOVNÍ POPLATKY

Bankovní poplatky účtují banky svým klientům za poskytování bankovních služeb, například za vedení účtu.

BANKOVNÍ PŘEVOD

Jednoduchý instrument bezhotovostního platebního styku. Podle toho, kdo iniciuje transakce, se rozlišuje příkaz k úhradě a inkasní příkaz.

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Jednoznačné určení účtu klienta. Pro tuzemský platební styk je tvořeno číslem účtu klienta a identifikačním kódem banky, který stanovuje Česká národní banka.

BENCHMARK

Benchmark je metoda srovnávání hodnot určité veličiny. Například výsledky loňského dosažení zisku firmy mohou sloužit jako benchmark pro příští rok.

BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK

Platební operace realizované bez přítomnosti hotových peněz. Jedná se o převod peněžních prostředků mezi bankovními účty zúčastněných stran.

BĚŽNÝ ÚČET

Účet likvidních prostředků, které jsou splatné na požádání (na viděnou). Ve prospěch účtu přijímá banka vklady nebo platby majitele účtu.

BIC

Bankovní identifikační kód, užívaný pro účely mezinárodního platebního styku. Tyto kódy stanovuje mezinárodní společnost SWIFT. Každá banka má svůj vlastní kód BIC. Tento kód by měl být uveden na kartičce s číslem účtu, kterou klient obdrží při jeho založení.

BLOKACE KARTY

Zablokování karty pro on-line transakce. Nezbytné například pří ztrátě karty.

BONITA

Schopnost žadatele o půjčku řádně dostát svým závazkům, vyplývajícím z úvěrové smlouvy. Čím vyšší bonitu dlužník má, tím menší riziko představuje pro banku. Díky tomu dosáhne na úvěry s nižší úrokovou sazbou. Bonita dlužníka se odvíjí od výše jeho příjmů, věku, vzdělání, profese, rodinné situace i předchozí platební morálky.

 

C

CASH

Hotovostní peníze (bankovky a mince).

CASH ADVANCE

Výběr hotovosti na přepážce banky  a to prostřednictvím platební karty.

CENNÉ PAPÍRY

Cenné papíry jsou podle zákona akcie, zatimní listy, dluhopisy podílové listy, investiční kupóny, směnky, šeky, cestovní šeky a jiné listy. Cenné papíry jsou obchodovatelné (tj. převoditelné) finanční nástroje v tom smyslu, že nástroj lze nakoupit a prodat.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Je nepovinné pojištění, uzavřené mezi pojistníkem a příslušnou pojišťovnou před cestou do zahraničí. Smyslem je úhrada léčebných výloh v případě úrazu, onemocnění, smrti, úhrada škody třetím osobám či ztráty zavazadel.

CESTOVNÍ ŠEK

Zvláštní druh šeku, který je nejčastěji vystaven na některou z hlavních měn (např. EUR, USD) a který lze nakoupit především v bankách, případně v některých cestovních agenturách. Je určen pro cesty do zahraničí a je možné jej prodat ve většině bank v zahraničí, případně jím lze platit v obchodech nebo za služby. Jsou-li dodržena základní pravidla (proti-podpis v přítomnosti pracovníka banky, jsou cestovní šeky považovány za bezpečnější variantu převážení zahraničních valut (platebních prostředků v cizí měně), než je hotovost.

CÍLOVÁ ČÁSTKA

Vyjadřuje budoucí potřebu finančních prostředků pro realizaci bytových potřeb účastníka. Zahrnuje uspořenou částku účastníkem, státní podporu a úvěr.

CO-BRANDOVANÁ KARTA

Platební karta, vydaná v rámci partnerského programu s jiným subjektem. Co-Brandové karty jsou vyrobeny v grafickém provedení klienta – firmy, která se rozhodla obohatit benefit program svých zaměstnanců. Výhodou mohou být slevy při nákupu a jiné.

CREDIT SCORING

Prověření úvěruschopnosti klienta. Před vydáním kreditní karty zkoumá banka schopnost klienta splácet budoucí úvěr. Základním hlediskem je u všech bank výše čistého měsíčního příjmu, historie klienta, která se dokládá několika posledními výpisy z běžného účtu.

 

Č

ČASOVÁ CENA (V POJIŠŤOVNICTVÍ)

Cena, kterou měla pojištěná věc bezprostředně před pojistnou událostí. Stanoví se z nové ceny věci a přihlíží se také ke stupni opotřebení nebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem.

ČEKACÍ DOBA (V POJIŠŤOVNICTVÍ)

Doba, po kterou nevzniká pojistiteli (pojišťovně) povinnost poskytnout pojistné plnění z pojistné událostí.

ČIPOVÁ KARTA

Údaje o kartě a jejím majiteli pro elektronické transakce jsou uloženy na mikročipu. Rozlišujeme karty kontaktní, kdy je čip umístěn na přední straně karty a při každé transakci je nutné kartu zasunout do čtečky a karty bezkontaktní, kdy je čip schován uvnitř plastu a kartu stačí jen přiblížit ke čtečce. Vydávání čipových karet bylo v České republice zahájeno v roce 2003.

ČIPOVÁ TRANSAKCE

Transakce, která vzniká použitím čipové karty v čipovém terminálu. Čipová data jsou načtena přímo z karty jejího majitele.

ČIPOVÝ TERMINÁL

Typ terminálu, certifikovaný podle specifikace EMV, který je schopen realizovat čipové transakce i transakce z magnetického proužku.

ČÍSLO KARTY

Číslo, které je vyraženo (embosováno) nebo zašifrováno na platební kartě a které identifikuje vydavatele a konkrétní účet držitele karty.

 

D

DEBETNÍ KARTA

Tzv. debetka je nejvyužívanějším druhem karet. Je vydávána k běžnému účtu a umožňuje provádět platby našimi vlastními penězi. Klient může pomocí této karty platit pouze do výše svého disponibilního zůstatku na svém účtu. Placení touto kartou v obchodě je bezplatné, za výběr z bankomatu si banka může účtovat poplatek, stejně jako za její vydání. Debetní karty mají mezinárodní platnost.

DENNÍ ODŠKODNÉ ÚRAZU

Připojištění, v rámci kterého pojistitel (pojišťovna) poskytne pojistné plnění za dobu nezbytné léčby v důsledku úrazu. Sjednané denní odškodné je vypláceno za každý den nezbytné doby léčení, včetně svátků i víkendů.

 DEBETNÍ LIMIT

Objem prostředků, které může klient čerpat ze svého bankovního účtu.

DEPOZITNÍ SMĚNKA

Cenný papír, s nímž je spojeno právo vlastníka tohoto cenného papíru požadovat zaplacení částky, která je na něm uvedena, k datu na něm uvedenému a od banky, která jej vystavila. Jde ve skutečnosti o vlastní směnku banky, kterou se banka zavazuje vyplatit klientovi k určitému datu určitou částku.

DEPOZITUM

Vklad v peněžních ústavech. Může se jednat například o termínovaný vklad, vkladový účet, vkladní knížku, apod. Tyto produkty se vyznačují poměrně nízkou rizikovostí. Vkladatel získá za zapůjčení svých prostředků bance zhodnocení formou úroků.

DEPRECIACE

Samovolné znehodnocení domácí měny vůči ostatním měnám.

DEVALVACE

Úřední snížení kurzu domácí měny vůči ostatním měnám.

DEVIZA

Bezhotovostní formy cizích peněz.

DEVIZOVÁ LICENCE

Devizovou licenci uděluje Česká národní banka. Devizová licence se vyžaduje při provádění obchodů s devizovými hodnotami nebo poskytování peněžních služeb, je-li tato činnost podnikáním. Rozsah nabízených produktů v cizích měnách závisí na tom, zda byla bance udělena plná či částečná devizová licence.

DEVIZOVÝ ÚČET

Účet vedený v cizí měně. Volba měny účtu je záležitostí spekulace.

DĚDIC

Osoba, na kterou přecházejí práva a povinnosti ze smlouvy o stavebním spoření zemřelého účastníka, nebo které vznikne nárok na výplatu uspořené částky nebo její části.

DISPONIBILNÍ ZŮSTATEK

peníze, které má klient v daném okamžiku k disposici. Zpravidla jde o kladný zůstatek na běžném účtu, který může být navýšen o výši povoleného debetu či kontokorentu.

DIVIDENDOVÝ VÝNOS

Je pojem, který označuje zhodnocení investice akcionáře a to v procentech.

DLUHOPIS

Dluhopis (nebo také obligace, či bond) je dluhový cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta dluhopisu (dlužníka) vůči vlastníkovi dluhopisu (věřiteli). S cenným papírem je spojeno právo na splacení dlužné částky, vyplacení stanovených výnosů a povinnost emitenta splnit veškeré závazky. Nevýhodou pro malé investory je poměrně vysoká nominální hodnota dluhopisu, tedy i nutnost relativně vysoké vstupní investice. Od klasických půjček se dluhopisy liší i tím, že jsou veřejně obchodovatelné.

DLUHOPIS S DISKONTEM

Prodává se za cenu nižší než nominální hodnota.

DLUHOPIS S PRÉMIÍ

Prodává se za cenu vyšší než nominální hodnota.

DLUHOVÉ TRHY

Dluhové trhy představují trhy s úvěry a půjčkami a trhy s dluhovými cennými papíry.

DLUŽNÍK

Ten, kdo je povinen věřiteli splatit poskytnutou finanční částku a to včetně úroků.

DOBA NEZBYTNÉHO LÉČENÍ ÚRAZU

Je časový úsek, který je nezbytný k řádnému léčení konkrétního úrazu. Tuto dobu určuje buď ošetřující lékař, nebo pojišťovna prostřednictvím svých tabulek a na základě toho je pojištěnému vypláceno pojistné plnění za připojištění denní odškodné úrazu.

DOBA SPLATNOSTI

Předem sjednaná doba, ve které dojde ke splacení úvěru.

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV

Závazek banky, že na žádost klienta (majitele účtu) proplatí třetí osobě určité plnění, jestliže tato osoba splní do určité doby předem stanovení podmínky.

DOKUMENTÁRNÍ INKASO

Příkaz prodávajícího (např. dodavatele či vývozce) své bance, aby pro něj vyinkasovala u třetí osoby (kupujícího) určitou peněžní částku nebo jiné plnění na základě předání stanovených dokumentů.

DOKUMENTÁRNÍ PLATBY

Platby vázané na předložení sjednaných dokumentů. Využívají se zejména v mezinárodním platebním styku.

 

E

ELEKTRONICKÁ KARTA

Karta, kterou lze ji použít jen pro výběry z bankomatu a platby u obchodníka vybaveného elektronickým terminálem. Např. VISA Electron, Mastercard.

EMBOSOVANÁ PLATEBNÍ KARTA

Platební karta, která je kromě elektromagnetického proužku a případně čipu vybavena reliéfním písmem, jež umožňuje platbu u obchodníků pomocí mechanické čtečky (žehličky). Lze s ní tedy platit v obchodech, které nejsou vybaveny elektronickým terminálem či v případech, kdy z nějakého důvodu elektronická komunikace prostřednictvím terminálu selže.

EMBOSSING

Reliéfní písmo na kartě, které umožňuje její použití i v mechanických čtečkách karet.

EMERGENCY CASH

Nouzové vydání hotovosti v případě ztráty či odcizení karty.

ESKONTNÍ ÚVĚR

Krátkodobý úvěr, který poskytuje banka na základě odkupu směnky před její splatností.

ETFS

Veřejně nebo také burzovně obchodované fondy. Jsou fondy, které již vydaly své akcie a díky tomu je možné s nimi veřejně obchodovat.

EUROTRH

Na eurotrhu se obchoduje s cennými papíry a dluhy, které jsou denominovány v euroměnách. Trh s eurocennými papíry probíhá ve všech hlavních finančních centrech, z nichž na Londýn připadá největší podíl.

EXEKUČNÍ TITUL

Exekuční titul je pravomocné vykonatelné rozhodnutí, zejména soudu (rozsudek či platební rozkaz), vykonatelný rozhodčí nález, exekutorský či notářský zápis se svolením k vykonatelnosti. Exekučním titulem jsou také rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy.

 

F

FINANČNÍ GRAMOTNOST

Tento pojem vyjadřuje soubor znalostí a dovedností, které člověku umožňují porozumět financím a naučí ho, jak správně s nimi zacházet v různých životních situacích.

FINANČNÍ PORADCE

Je člověk se znalostí služeb a produktů bank, pojišťoven, investičních společností a dalších finančních institucí. Poradce poskytuje klientům odborný názor na řešení životních potřeb v oblasti privátních financí. Výsledkem práce finančního poradce může být také realizace navrhovaného řešení. Poradce může být buď zástupcem konkrétního finančního ústavu, nebo nezávislým specialistou tohoto oboru a je placen buď přímo klientem, provizně od finanční instituce, anebo kombinací těchto variant.

FINANČNÍ PORADENSTVÍ

Finanční poradenství je služba, která zahrnuje poskytování rad ohledně hospodaření s finančními prostředky, vytváření majetku a finančních rezerv a investování finančních prostředků.

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ

Je to činnost vedoucí k přípravě finančního plánu, tedy dlouhodobého vývoje osobních financí jednotlivce, které zahrnuje produkty bankovní, pojistné a rezervotvorné či investiční.

FINANČNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

Finanční zprostředkovatelé, zejména tedy banky, vznikly proto, aby usnadnili tok úspor. První funkcí finančního zprostředkování je spárování půjčovatelů a vypůjčovatelů

FIXACE

Je období, po které je smluvně stanovena pevná úroková sazba z úvěru.

FIXNÍ ÚROKOVÁ SAZBA

Úroková sazba, která je stanovena pevně na celou dobu splatnosti úvěru či jiného produktu, nebo na dohodnuté fixační období.

FLOATOVÁ HYPOTÉKA

Neboli variabilní hypotéka, je hypoteční úvěr s pohyblivou úrokovou sazbou. Výše sazby se mění podle aktuální situace na trhu, přičemž sazba je stanovena dle ČNB. V praxi to vypadá tak, že si banka půjčí finanční prostředky, za dohodnutý úrok (Pribor) od ČNB a k získanému úroku si přidá svou vlastní marži.

FLOTILOVÉ POJIŠTĚNÍ

Flotilové pojištění spočívá v pojištění více vozidel a přináší tak slevu na pojistném a nižší administrativní zátěž. Je vhodné pro firmy, které vlastní větší počet vozidel.

FOND POJIŠTĚNÍ VKLADŮ

Fond, do kterého banky působící na našem území povinně přispívají určité procento z objemu pojištěných vkladů a který slouží k ochraně vkladů klientů u bank. V případě neschopnosti banky vyplatit vklady vkladatelům získají klienti z tohoto fondu 90 % vložených prostředků.

FUNDAMENTÁLNÍ ANALÝZA

Fundamentální analýza sleduje, do jaké míry cena akcie odpovídá její skutečné (vnitřní) hodnotě. Snaží se odpovědět na otázku, které akcie koupit nebo které prodat.

 

G

 

H

HEDGEGOVÉ FONDY

Hedge fond je speciálním druhem fondu, který téměř nepodléhá regulaci. Je vysoce rizikovou investicí, která může přinést vysoký výnos, ale také vysokou ztrátu. Jeho snaho je absolutní výnos nehledě na ekonomický vývoj a vývoj kapitálových trhů. Poplatky za správu jsou však vyšší než u klasických fondů a také jejich transparentnost je na nízké úrovni.

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Na rozdíl od povinného ručení, tedy pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, se jedná o dobrovolné smluvní pojištění. Jedná se o pojištění rizik typu havárie, odcizení, vandalismu či živelních událostí, neboli All Risk.

HODNOTÍCÍ ČÍSLO

Parametr, který souvisí se stavebním spořením. Určuje spravedlivé pořadí přidělování cílové částky. Největší vliv na něj má zvolená tarifní varianta, výše a četnost vložených vkladů.

HOME BANKING

Interaktivní provádění bankovních obchodů klientem pomocí domácího PC. S použitím počítače a modemu lze zjistit zůstatek účtu, provést převod, založit termínovaný vklad, apod.

HOTOVOST

Bankovky a mince ve fyzické podobě.

HYBRIDNÍ KARTA

Obsahuje jak magnetický proužek, tak čip. Jako hybridní karty jsou v posledních letech vydávány téměř všechny karty.

HYPOTEČNÍ ÚVĚR

Úvěr se zástavním právem k nemovitosti zapsaným v katastru nemovitostí.

 

CH

CHARGE KARTA

Funguje obdobně jako kreditní karta s tím, že celou čerpanou částku musíte jednorázově v dohodnutém termínu vrátit. Obvykle to bývá do konce příštího měsíce. Z čerpané částky se neplatí úrok.

 

I

IBAN

Jedná se o číslo účtu v mezinárodním formátu, který byl odsouhlasen v rámci Evropské unie. Číslo účtu v tomto formátu uvádí banka klientovi na výpisu z účtu i na kartičce k účtu. V tomto formátu je třeba číslo použít v případě platby na účet v rámci Evropské unie a do uvedených zemí.

IMPRINTER

Tzv. žehlička, tedy mechanická čtečka platebních karet. Umožňuje off-line transakce embosovanými kartami.

INTERNET BANKING

V širším smyslu využití internetu v bankovnictví.

INVESTIČNÍ FOND

Investiční fond je akciovou společností, která získává prostředky nutné pro investování formou úpisu akcií. Investoři tyto akcie nakupují.

INVESTIČNÍ KUPÓN

Cenný papír na jméno, který opravňuje ke koupi akcií určených k prodeji

INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

Předmětem podnikání této společnosti je kolektivní investování, které spočívá ve vytváření a obhospodařování podílových fondů nebo v obhospodařování investičních fondů.

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Je Způsob, jakým investor zhodnocuje svůj majetek. Hlavní otázky, které si musí investor zodpovědět: na jak dlouho chce investovat, jak (pravidelně či jednorázově), kolik peněž chce investovat, jaké výnosy očekává a zejména jaké riziko je ochoten podstoupit.

ISIN

Emise veřejně obchodovatelných cenných papírů se označují kódem ISIN (International Securities Identification Number). ISIN je dvanáctimístný alfanumerický kód, kde první dvě pozice představují zkratku země emitenta (CZ - Česká republika). Dalších devět čísel představuje základní číslo a poslední pozice představuje kontrolní číslo.

 

J

JISTINA

Jistina úvěru je objem prostředků, které si dlužník půjčil. Za to přísluší věřiteli odměna ve formě úroku.

 

K

KAPITÁLOVÉ TRHY

Kapitálové trhy představují trhy s cennými papíry (akciemi), a trhy s úvěry a půjčkami.

KLASIFIKOVANÝ ÚVĚR

Problémový úvěr, tj. úvěr, jehož splácení je nějakým způsobem ohroženo. Banky musí na takové úvěry tvořit rezervy.

KOBOS

KOBOS (Kontinuální Burzovní Obchodní Systém) je založen na principu průběžného uzavírání obchodů v závislosti na okamžité nabídce a poptávce po cenných papírech.

Obchody v KOBOS jsou uzavírány na základě porovnání a spárování objednávek, které jsou obchodníkem přímo vkládány do KOBOS v reálném čase (v reálném čase probíhají obecně burzovní obchody s časovou prioritou).

KOMODITNÍ TRHY

Komoditní trhy se zařazují do finančních trhů pouze v případě trhu s cennými kovy (zlato, stříbro a paladium). Zlato se někdy považuje za měnu a pak spadá do kategorie měnových trhů.

KONTOKORENT

Jedná se o krátkodobý, neúčelový a nezajištěný úvěr. Kontokorent je poskytován bankovními domy jako doplněk k bankovnímu účtu, díky kterému můžete jít na svém účtu do mínusu a to kdykoliv a opakovaně. Výše částky, kterou Vám banka půjčí, je předem stanovena ve smlouvě (úvěrový rámec). S překročením úvěrového rámce (povoleného limitu) je spojeno vysoké penále.

KREDITNÍ ASOCIACE

Sdružení vydavatelů platebních karet, např. VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB.

KREDITNÍ KARTA

Platební karta, s níž je spojena možnost čerpání úvěru, jinak také revolvingového úvěru.

KURZOVÉ RIZIKO

Riziko újmy na zisku vlivem změny kurzů cizích měn vůči měně, ve které jsou vykazovány účty.

 

L

LEASING

Nákup zboží formou finančního pronájmu. V ČR je nejčastěji používán pro financování nákupu automobilu, avšak lze využít i pro financování nákupu jiných hodnotných věcí, např. stroje. Po celou dobu splácení vlastní předmět splátková společnost, ne klient. Na toho přechází vlastnictví až po splacení celé částky. Díky tomu může být leasing mnohdy levnější než jiný úvěr.

LHŮTNÍ POJISTNÉ

Peněžní obnos, který je placen na základě předchozích smluvních podmínek a to například měsíčně, pololetně, ročně, atd.

LIKVIDITA

Rychlost, jakou jsme schopni přeměnit naši investici zpět v peněžní prostředky.

 

M

MIMOŘÁDNÉ POJISTNÉ

Pojistné vložené do pojištění nad rámec řádného pojistného dohodnutého v pojistné smlouvě.

 

N

 

O

OBMYŠLENÁ OSOBA

Fyzická nebo právnická osoba uvedená v pojistné smlouvě, které pojišťovna v případě smrti pojištěného vyplatí pojistné plnění bez dědického řízení. Tuto osobu si klient určí sám.

ODBYTNÉ / ODKUPNÉ

Částka vyplacena při předčasném ukončení pojistné smlouvy

 

P

POHEDÁVKA

Nárok věřitele na určité plnění ze strany dlužníka.

POJISTITEL

Pojišťovna, která nabízí klientům pojistnou ochranu za pojistné a které vyplácí pojistné plnění v případě pojistné události.

POJISTNÍK

Je osoba, která uzavírá s pojišťovnou smlouvu. Pojistník je ten, kdo smlouvu vlastní, avšak pojištění se může vztahovat na někoho jiného. Na pojistníka se vztahují také podmínky smlouvy a není možné ji bez jeho souhlasu měnit.

PŘEKLENOVACÍ ÚVĚR

Také meziúvěr, umožňuje čerpat peněžní prostředky na řešení bytových potřeb ještě před tím, než vznikne nárok na úvěr ze stavebního spoření. Je možné ho získat až do výše cílové částky.

 

R

RPSN

Roční procentuální sazba nákladů na úvěr,. Udává procento z dlužné částky, které musí dlužník zaplatit za období jednoho roku v souvislosti s úvěrem (náklady, administrativa, poplatky).

RUČITEL

Osoba zavazující se podpisem vzít na sebe vůči věřiteli povinnost uspokojit pohledávku, pokud tak neučiní dlužník.

 

S

SMĚNKA

Cenný papír, který obsahuje zákonem vymezené náležitosti, zejména závazek či příkaz výstavce zaplatit stanovenou částku v určitou dobu na určitém místě a který dává majiteli směnky právo vyžadovat toto plnění.

SOUDNÍ EXEKUTOR

Je fyzická osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem k realizaci exekuce.

SPOLUDLUŽNÍK

Ten, který má stejnou povinnost jako dlužník a to splnit dluh společně a nerozdílně témuž věřiteli. Spoludlužníkem je zpravidla zákonný zástupce dlužníka, manžel/ka, partner/ka.

SPOLUVLASTNICTVÍ

Spoluvlastnictví ja vlastnické právo několika osob k jedné věci.

STAVEBNÍ SPOŘENÍ

Je cesta zhodnocování peněz, jehož primárním účelem je spořit na financování bydlení.

 

T

 

Ú

ÚROK

Vyjadřuje hodnotu peněz, je to část, kterou dlužník zaplatí věřiteli.

ÚROKOVÁ SAZBA

Procentuální vyjádření peněz, podíl úroku k hodnotě půjčených peněz. Vztahuje se k určitému období (roční, pololetní, měsíční, atd.)

ÚVĚR

Poskytnutí peněžní částky na určitou dobu za předem domluvený úrok.

ÚVĚROVÝ REGISTR DLUŽNÍKŮ

Jedná se o databázi údajů o úvěrových vztazích. Banky poskytují informace do centrálního registru.

ÚVĚR ZE STAVEBNÍHO SPOŘENÍ

Pomáhá k financování bytových potřeb. Jeho výše určuje rozdíl mezi cílovou částkou a zůstatkem na účtu stavebního spoření. Nárok si klient tvoří spořením a přidělením cílové částky.

 

V

VĚŘITEL

Osoba, která je oprávněna požadovat uhrazení pohledávky.

VINKULACE

Blokace vkladu / pojistného plnění ve prospěch stanovené osoby nebo události.

VÝLUKY

Rizika, která nelze v rámci pojištění pojistit. Výluky jsou součástí pojistných podmínek.

VÝNOS

Všechny příjmy, které plynou z investice od okamžiku, kdy prostředky vložíme až do doby ukončení investice.

 

W

 

X

 

Y

 

Z

S námi zasaď, s námi sklízej! 

 

 

 

 

 

 

 

KVALITA, KTERÁ PŘINÁŠÍ OVOCE

BYDLENÍ

výstavba domu

koupě domu/bytu

rekonstrukce

pojištění domácnosti

pojištění nemovitosti

pojištění zvířat

ŽIVOT

rizika a úrazy

spoření na důchod

pojistka na blbost

bankovní účet bez poplatků

cestovní pojištění

odpovědnost pro zaměstnance

AUTO/MOTO

povinné ručení

havarijko

střet se zvěří

pojištění skel

motorky, čtyřkolky i traktor

vozík

FIRMY/PODNIKATELÉ

profesní odpovědnost

finanční způsobilost

pojištění zaměstnanců

pojištění majetku

firemní a podnikatelské úvěry

SPOŘENÍ

stavebko

penzijko

investování

spořicí účet

termínované vklady

PŮJČKY

na cokoliv

na bydlení

sloučení více půjček do jedné

lepší úrok pro stávající úvěr

expres půjčka

leasing

OSTATNÍ

finanční abeceda

hlášení pojistných událostí

chci lepší nabídku

na co si dát pozor

MGblog

reference

http://www.moneygarden.cz/wp-content/uploads/2017/04/cropped-MoneyGarden_LOGOTYP_barevny-gradient_RGB_pruhledny.png

 Telefon: +420 723 988 857    E-mail: info@moneygarden.cz   Web: www.moneygarden.cz

© 2017 MoneyGarden s.r.o. Všechna práva vyhrazena